Tisztelt Bejelentő!

Amennyiben Cégünk működésével kapcsolatban bejelentést vagy panaszt kíván tenni, úgy azt az alábbi szabályok szerint teheti meg.
Bejelentésére a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény szabályai vonatkoznak.

Ön akkor jogosult bejelentést tenni, amennyiben Önre nézve az alábbi feltételek valamelyike igaz:
a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,
b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
e) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
f) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
g) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
h) a foglalkoztatóval az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
f) az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Ön személyét nem tudjuk beazonosítani, úgy az a bejelentés kivizsgálását megakadályozhatja, illetve bejelentésének elutasításához vezethet.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait teljes mértékben zártan kezeljük, azt az ügy kivizsgálása során más személy csak abban az esetben ismerheti meg, ha az a bejelentés kivizsgálásához feltétlenül szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küldünk Önnek.
Tájékoztatjuk, hogy a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgáljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha
a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
b) a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg, (Lásd az előző felsorolást!)
c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben bejelentése jogszerűnek minősült, úgy Önt, mint bejelentőt bejelentésével összefüggésben hátrányos jogkövetkezmény nem érheti.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés megtétele akkor jogszerű, ha
a) a bejelentő a bejelentését a visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, a törvényben meghatározott szabályok szerint tette meg,
b) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben – ideértve a munkavégzésre, vagy más egyéb jogviszony létesítésére irányuló eljárást is – szerezte, és
c) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

Tájékoztatjuk, hogy Cégünknél a bejelentéseket Hoffmann Gábor vizsgálja ki.
Bejelentés benyújtása
Visszaélés-bejelentés szabályzat